Thông tin chứng nhận Pioneer DJ(*)

Pioneer DJ(*) products are in conformity with the requirements of Circular No.30/2011/TT-BCT dated 10th August 2011 - Temporarily regulating the permitted limits for a number of hazardous substances in electric and electronic products, which come into effect on Dec 1, 2012.

Các sản phẩm Pioneer DJ(*) phù hợp với quy định tại Thông tư 30/2011/TT-BCT ngày 10 tháng 8 năm 2011 - Quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2012.

 

(*) [Tiếng Vit] K t ngày 1 tháng 1 năm 2020, tên công ty ca chúng tôi đã được đi t Tp đoàn Pioneer DJ thành Tp đoàn AlphaTheta. Theo s thay đi này, chúng tôi yêu cu bn đc "Pioneer DJ" là "AlphaTheta". Lưu ý rng chúng tôi sẽ tiếp tc s dng "Pioneer DJ" làm tên thương hiu ca chúng tôi. "Pioneer DJ" là nhãn hiu được s dng theo giy phép t Tp đoàn Pioneer.

[English] As of January 1, 2020, our company name have been changed from Pioneer DJ Corporation to AlphaTheta Corporation. Following this change, we ask that you read "Pioneer DJ " as "AlphaTheta". Note that we will continue using "Pioneer DJ" as our brand name. "Pioneer DJ" is a trademark used under license from Pioneer Corporation.  

 

Chia sẻ:
NEXO B&C SPEAKER SENNHEISER PIONEER DJ KLOTZ SABIAN ZOOM DIXON FOX AUDIO PHONIC ANTARI P.AUDIO MARANI
Thư viện ảnh

© 2017 Bảo Dương - Âm Thanh - Ánh Sáng - Nhạc Cụ